Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu, prodej zboží a poskytování služeb

Tyto obchodní podmínky se použijí pro:

• poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů,

e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem;

• prodej hmotných movitých věcí (zboží); a

• poskytování služeb (konzultací apod.),

k němuž dochází přes webové rozhraní www.michaelakrafkova.cz

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým

počátečním písmenem, znamenají následující:

1. OP

Tyto Obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL Michaela Krafková

Michaela Krafková

Zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu ve Vrchlabí

IČ: 19713312

Sídlo: Nerudova 1185, Vrchlabí, 54301

Telefonní číslo: +420 605768797

E-mail: alfinka04@gmail.com

3. UŽIVATEL

Uživatel digitálního obsahu produktu, nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem (resp.

prodávajícím) uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

4. SPOTŘEBITEL

Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo

rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá

jako Spotřebitel.

5. SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, kupní smlouva nebo smlouva o poskytování

služeb, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní.

Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro2

vlastní potřebu Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Obsahem kupní smlouvy je

povinnost Poskytovatele (prodávajícího) dodat Uživateli (kupujícímu) zboží a povinnost

Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost

Poskytovatele poskytnout Uživateli službu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu.

Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané

ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky

a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.

6. PRODUKT

Online kurz, webinář, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, nebo zboží, které je

předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma. Není-li níže

v těchto OP rozlišeno, zda se jedná o produkt s digitálním obsahem nebo o zboží, rozumí se

tím jakýkoli Produkt. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí

obdobně i pro služby. Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také

dodání zboží nebo poskytnutí služby (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na produkty

s digitální obsahem).

7. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh

Uživatele na uzavření Smlouvy.

8. CENA

Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená

v Objednávce. Platí se v korunách českých.

9. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB

Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese

www.michaelakrafkova.cz

10. OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým

způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky,

které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za

jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní péči.

III. INFORMACE NA WEBU

1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu,

pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled

o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností

nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně

zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být3

uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách

třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy

a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru

a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného

elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní

informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.

2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné

údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených

v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím

příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán

a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou

adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky

a tyto OP ve formátu PDF nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je

Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu

lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.

4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku

(zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné

sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny

Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální

v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být

Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy

z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Na Webu jsou uvedeny také informace o

nákladech spojených s balením a dodáním zboží (tyto informace platí pouze v případě, kdy je

zboží doručováno v rámci území České republiky). U Produktů s digitálním obsahem

nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním.

Konečná Cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu

objednávky.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné

chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně

chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.4

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě

rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění

Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na účet,

5. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží

Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

6. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty

případné jiné způsoby platby.

SPLATNOST CENY

7. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech

k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet

Poskytovatele.

8. V případě plateb v hotovosti, je Cena splatná při převzetí zboží nebo poskytnutí služby.

9. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušný daňový doklad -

fakturu. V případě platby při převzetí zboží nebo poskytnutí služby obdrží Uživatel daňový

doklad při převzetí zboží, resp. poskytnutí služby.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že mu bude poslán na

elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, anebo mu na tuto adresu budou zaslány

přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli

zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je

možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku nebo audio nahrávek bude Uživateli ve formátu docx, pdf, mp3 nebo

obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako

příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního

obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální

obsah sdílen), bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.5

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.

V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem

oznámený den.

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální

obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet

bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní

účet Poskytovatele. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem

bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah

Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o

případ uvedený v předchozím odstavci.

7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah bude Uživateli zpřístupňován

postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu

bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly)

postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu

přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto

předem oznámenou dobu.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný

navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má

Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden, resp. po dobu jejich trvání.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době

uzavření Smlouvy, která mu po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována.

11. Poskytovatel však bude Uživateli poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby

byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního

obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po

dobu, po kterou to Uživatel může rozumně očekávat. V takovém případě bude Uživatel

upozorněn, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může provést a že v případě

jejího neprovedení nemá práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené

aktualizace. To neplatí, jestliže Uživatel v Objednávce vezme na vědomí a výslovně

odsouhlasí, že po zpřístupnění digitálního obsahu mu nebudou poskytovány jeho

aktualizace.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové

a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf

a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou6

rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat

zprávy (digitální prostředí).

13. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese

odpovědnost Uživatel.

i. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zboží bude Uživateli (kupujícímu) doručeno do 30 dnů od uzavření Smlouvy, a to způsobem,

který Poskytovatel (prodávající) nabízí na Webu a který Uživatel (kupující) zvolil jako způsob

doručení v Objednávce, tedy některou přepravní společností, anebo osobním převzetím na

uvedené adrese. Výše nákladů na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání a vychází

z aktuálních sazebníků přepravců a množství objednaného zboží. Je-li způsob doručení

dohodnut na základě zvláštního požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné

dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.

2. Zboží bude Uživateli dodáno na adresu, kterou uvedl v Objednávce, nebo prostřednictvím

výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Uživatel určil v Objednávce, anebo osobním

převzetím na uvedené adrese.

3. Dodávka zboží může být přepravcem přesměrována do jiného místa blízkého místu dodání

uvedenému v Objednávce (např. z kapacitních důvodů). Dodáním zboží na tuto adresu je

dodávka splněna.

4. Uživatel má povinnost zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutné

zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce, má

Uživatel povinnost uhradit Poskytovateli náklady spojené s opakovaným doručováním, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si Uživatel zboží ve stanoveném

termínu nepřevezme, má se za to, že odstoupil od Smlouvy, a má povinnost uhradit

Poskytovateli náklady spojené s vrácením zboží. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených

s opakovaným doručováním, jiným způsobem doručení nebo nepřevzetím a vrácením zboží

je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Uživatele na vrácení Ceny.

5. Při převzetí zboží od přepravce je Uživateli doporučeno zkontrolovat neporušenost obalu

zásilky a jakékoli porušení obalu ihned oznámit přepravci. Pokud podpisem dodacího listu

nebo obdobného dokumentu stvrdí Uživatel převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že zboží

bylo doručeno v neporušeném obalu.

6. Zboží je doručováno jen v rámci území České republiky a Slovenské republiky

7. Uživatel nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé Ceny, nejdříve však převzetím

zboží.7

VIII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Poskytnutí služby může Uživatel u Poskytovatele objednat také e-mailem nebo telefonicky.

V takovém případě bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se Poskytovatel s Uživatelem

shodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné jen na základě

vzájemné dohody Poskytovatele a Uživatele.

2. Služby jsou dodávány způsobem uvedeným v popisu služby na Webu, případně dohodnutým

individuálně. Online konzultace probíhají zpravidla s využitím platformy Zoom nebo

telefonicky, osobní konzultace jsou zpravidla poskytovány v sídle Poskytovatele, případně na

jiné adrese uvedené v popisu služby na Webu.

3. Služby mohou být poskytovány třetí kvalifikovanou osobou, kterou Poskytovatel

k poskytování služeb zmocnil. Za plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je i v takovém

případě Uživateli odpovědný Poskytovatel.

4. K poskytnutí služby dojde až po úplném zaplacení Ceny. Nedojde-li k zaplacení Ceny do

sjednaného termínu poskytnutí služby, nemusí být Uživateli v tomto termínu služba

poskytnuta (to neplatí v případě platby v hotovosti při osobním poskytnutí služby na

uvedené adrese).

5. Nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby může Uživatel ze zvlášť

závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze

jednou v rámci dané služby (resp. "balíčku" služeb), jinak termín bez náhrady propadá, není-

li výslovně dohodnuto jinak.

6. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebude moci Poskytovatel službu ve

sjednaném termínu poskytnout, tuto skutečnost Uživateli oznámí a domluví se s ním na

náhradním termínu. Nebude-li Poskytovatel moci službu ze zvlášť závažného důvodu

poskytnout ani v náhradním termínu, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat

vrácení Ceny, resp. její poměrné části odpovídající neposkytnutým službám (částka za

poskytnuté služby se nevrací).

7. V případě "balíčku" nebo jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného Produktu, jehož součástí

je poskytnutí služby, je Cena stanovena za "balíček", resp. Produkt, nikoli za jeho části.

IX. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní

potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné

bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho

užití dalším osobám.

2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do

jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.8

3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel

oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody,

která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné

podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem,

dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta

počíná běžet, jedná-li se o Produkt s digitálním obsahem nebo o poskytnutí služby, ode dne

uzavření Smlouvy, a jedná-li se o zboží, ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba

odlišná od dopravce převezme zboží (nebo poslední část dodávky, nebo první dodávku zboží,

je-li ve Smlouvě sjednána pravidelná dodávky zboží po ujednanou dobu).

2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ

nemá zejména v případě Smlouvy o:

a) dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho

osobním potřebám;

b) dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo

z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil;

c) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky v zapečetěném obalu, pokud jej

Spotřebitel porušil;

d) využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo

v určitém období;

e) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a (u služeb za úplatu)

v objednávkovém formuláři Spotřebitel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty

v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel

v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli částku za plnění

poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za

poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce

Spotřebitele na vrácení Ceny);

f) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo

započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém formuláři

odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od

Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo od Smlouvy

odstoupit.

3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení

odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena, resp. zboží

převzato. Pro odstoupení může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito OP.

Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu

obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně

jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit

od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Spotřebitel tím, že se odhlásí z e-9

mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého zaslaného e-

mailu).

4. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od

Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Spotřebitel má povinnost Produkt

Poskytovateli zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od

odstoupení od Smlouvy. Cena (včetně všech případných nákladů spojených s balením

a dodáním) bude Spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od

odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem

může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím

nevzniknou další náklady. Poskytovatel není povinen Cenu Spotřebiteli vrátit dříve, než mu

Spotřebitel zboží předá nebo mu prokáže, že mu bylo zboží odesláno. Jestliže Spotřebitel

zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Poskytovatel nabízí, je Poskytovatel

povinen vrátit Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu

nabízenému způsobu dodání. Náklady související s odstoupením od Smlouvy a vrácením

zboží nese ze zákona Spotřebitel, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu

vráceno obvyklou poštovní cestou.

5. Spotřebitel odpovídá Poskytovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi

a funkčností zboží. To platí i v případě porušení obalu zboží, které je dodáno spolu s jeho

vzorkem, kdy Spotřebitel má možnost se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží seznámit

prostřednictvím vzorku. Pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel

oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Spotřebitele na vrácení Ceny.

6. Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených

zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě

podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo

k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo povinnosti

mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu

škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je Poskytovatel oprávněn

digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit.

7. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity

přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů, vyprodání zásob

či nedostupnosti zboží nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Uživateli Cena

vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li

výslovně dohodnuto, že platba bude použita na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude

Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto

jinak.

8. Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti,

Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.10

9. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva

uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací

smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit

přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré

bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu

uvedeno jinak.

XI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména

§ 1914 až 1925, dále (jedná-li se o zboží) § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a, a (jedná-li se

o digitální obsah) § 2389a až 2389s OZ.

2. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím

kontaktů uvedených výše v těchto OP.

VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU NEBO ZBOŽÍ

3. Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost

a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval

Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě

dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být

aktualizován bez předchozího upozornění.

4. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a u digitálního obsahu, že

je bez vad také po celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného

jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídá Poskytovatel za vady, které měl digitální

obsah při zpřístupnění; tím není dotčena povinnost Poskytovatele zabezpečit aktualizace

v souladu s čl. VI odst. 11 těchto OP. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od

zpřístupnění, má se za to, že byl Produktu vadný již při zpřístupnění (u zboží ledaže to povaha

zboží nebo vady vylučuje). Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže Produkt

užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Produkt:

a) odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,

kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a

c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu

k montáži nebo instalaci či s uživatelskou podporou.

6. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností Produkt:11

a) je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na

práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného

odvětví, není-li technických norem;

b) rozsahem, množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi či výkonnostními parametry,

včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti,

odpovídá obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel

rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo

jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

c) je poskytován s příslušenstvím, případně včetně obalu, a s pokyny k použití, které

může Uživatel rozumně očekávat; a

d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, zkušební verzi nebo

náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

7. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením

Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání

Smlouvy výslovně souhlasil.

8. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si ho

nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným

způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít

vliv.

9. Týká-li se Smlouva Produktu s digitálním obsahem, může Uživatel vytknout vadu, která se

projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu

zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu může Uživatel, který je

Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od zpřístupnění.

10. Týká-li se Smlouva zboží, může Uživatel (kupující) Poskytovateli (prodávajícímu) vytknout

vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, u použitého zboží v době jednoho

roku od převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel (kupující) nemůže zboží

užívat, vytkl-li vadu oprávněně.

11. Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění (u zboží může podle své volby

požadovat dodání nového kusu zboží bez vady nebo opravu zboží), ledaže je to nemožné

nebo nepřiměřeně nákladné.

12. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli

nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel

požadoval. K odstranění vady převezme Poskytovatel (prodávající) zboží na vlastní náklady.

Nepřevezme-li Uživatel (kupující) zboží v přiměřené době poté, co jej Poskytovatel vyrozuměl

o možnosti zboží po odstranění vady převzít, je povinen uhradit Poskytovateli úplatu za

uskladnění.12

13. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

a) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní

v souladu s předchozím odstavcem;

b) se vada projeví opakovaně; nebo

c) je vada podstatným porušením Smlouvy.

14. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že

vada není nevýznamná.

15. Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by

Poskytovatel byl v prodlení se zpřístupněním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez

zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně

dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy,

odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo

vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění

v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po

odstoupení od Smlouvy.

16. Práva z vadného plnění Uživateli (kupujícímu) nenáleží, pokud sám vadu zboží způsobil, ani

pokud vadu musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Vadou

zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží

opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

17. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním

nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Dále Uživateli práva z vadného plnění nenáleží

v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – "Aktualizace digitálního

obsahu"). Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního

obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že Uživatel nemá

potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz

"Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení"). Za účelem ověření, zda

se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou

povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně

požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co

nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného

plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.13

VADY SLUŽEB

18. Poskytovatel odpovídá za dodání úplatné služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla

sjednána s Uživatelem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb

obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout službu ve střední jakosti, nedohodl-li se

s Uživatelem na jiné jakosti.

19. Vadu služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté,

kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí služby.

20. Má-li služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny.

Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat

přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost,

může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů

vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro

ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).

3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou.

Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi

ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce,

se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti

k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní

inspekce (www.coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která

je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr .

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

(https://www.evropskyspotrebitel.cz), je kontaktním místem podle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů

on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele,

které ze Smlouvy vyplývají.

2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky,

zejména těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.14

3. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů,

které jsou zveřejněny na Webu.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto

neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP

nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

5. Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text

obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.

6. Tyto OP jsou účinné od 1.10.2023